Warszawa. Kurs "Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi"
autor(ka): Marcin Wielgus
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi". Szkolenie odbędzie się w dniach 5-7 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Data: 5-7 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 659 zł przy zgłoszeniu do 28 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci szkolenia: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dokonane w 2016 r. kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

Korzyści ze szkolenia: Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Omawiamy ustawę o działalności pożytku publicznego, akty wykonawcze oraz stosowne uchwały JST dotyczące współpracy z NGO. Szczególną uwagę przywiązujemy do kompleksowego i praktycznego przekazania treści odnoszących się do współpracy finansowej – zlecania zadań, druków ofert, rozliczeń i sprawozdań zadań zlecanych w poszczególnych trybach. Ukierunkujemy uczestników na sprawą i efektywną współpracę JST z organizacjami pozarządowymi oraz klubami sportowymi.

Prowadzący: Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Program:

Dzień I

 1. Zagadnienia definicyjne:
 1. Organizacja pozarządowa - cechy charakterystyczne, formy,
 2. Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi,
 3. Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna),
 4. Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy,

Czas trwania: 90 minut

 1. Wolontariat w zadaniach publicznych, społeczna praca członków,
 2. Formy współpracy JST-NGO.
 1. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 1. Uchwała konsultacyjna - jakie dokumenty należy poddać konsultacjom,
 2. Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia, wpływ na zlecanie zadań,

Czas trwania: 90 minut

 1. Sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady,
 2. Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego – niezbędne elementy, przykłady,
 3. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej - niezbędne elementy, ocena wniosków przykłady.

Czas trwania: 90 minut

Dzień II

 1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami.
 2. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu.

Czas trwania: 90 minut

 1. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
 2. Elementy umowy realizacji zadania - umowa do procedury konkursowej, regrantingu i małego grantu – różne warianty.
 3. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.

Czas trwania: 90 minut

 1. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
 2. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
 3. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.

Czas trwania: 90 minut

Dzień III

 1. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
 2. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego i rzeczowego – przykłady dokumentów.
 3. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.

Czas trwania: 90 minut

 1. Prowadzenie dokumentacji księgowo - finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
 2. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
 4. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.

Czas trwania: 90 minut

 1. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
 2. Procedura zwrotu dotacji – postępowanie, decyzja, umorzenie.
 3. Małe granty.
 4. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Czas trwania: 90 minut

miejsce: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 

data publikacji: 2018-07-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!