dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Przyznawanie świadczenia 300 plus – program dobry start w praktyce"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Przyznawanie świadczenia 300 plus – program dobry start w praktyce". Szkolenie odbędzie się 12 września 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-07-05, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZENIA 300 PLUS – PROGRAM DOBRY START W PRAKTYCE

Data: 12 września 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 359 zł przy zgłoszeniu do 29 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele:

 • Przedstawienie zasad i form przyznawania świadczenia dobry start.
 • Wyjaśnienie założeń ustawy oraz postępowania zmierzającego do wypłaty lub do omowy przyznania wnioskowanego świadczenia dobry start konstruowania decyzji omownej, stosowania odpowiedniej argumentacji prawnej i opisu stanu faktycznego.
 • Wyjaśnienie kiedy można odmówić przyznania świadczenia.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami informowania stron o ich obowiązkach wpływających następnie na skuteczność dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń.
 • Omówienie przepisów procedury administracyjnej stosowanych przy przyznawaniu świadczenia dobry start.
 • W trakcie szkolenia omówione zostaną problemy, z jakimi pracownicy gmin i ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centr pomocy rodzinie mogą się spotykać w realizacji rozporządzenia.

Korzyści: Zdobycie wiedzy na temat nowego uregulowania prawnego wynikającego z rozporządzenia w sprawie świadczenia dobry start 300 plus ze specjalnym podkreśleniem aspektów proceduralnych, czyli prawidłowego stosowania procedury administracyjnej w przyznawaniu świadczenia i jego wypłacie. Umiejętność korzystania z wypracowanego orzecznictwa sądowo-administracyjnego przy konstruowaniu uzasadnień decyzji przy opiece naprzemiennej rodziców umiejętność oceny czy należy wyłączyć organ przy przyznawaniu świadczenia w sytuacji, gdy o świadczenie ubiega się wójt burmistrz prezydent umiejętność pisania uzasadnień decyzji odmownych.

Adresaci: Pracownicy Urzędów Gmin i Miasta oraz Kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej zajmujący się przyznawaniem świadczeń wychowawczych, którym przekazano realizowanie zadania przyznawania świadczenia 300 plus dobry start, osoby udzielające informacji w punktach informacji w urzędach, przyjmujące wnioski na dziennikach podawczych urzędu oraz pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, którym przekazano realizacje zadania przyznawania świadczenia 300 plus dobry start w związku z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

Prowadzący: Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Program:

 1. Organy właściwe dla przyznawania świadczenia w gminie i w powiecie –upoważnienia do prowadzenia postępowania, prowadzenie procedur.
 2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku i osoby uprawnione do otrzymania świadczenia.
 3. Postępowanie wnioskowe – elementy konieczne wniosku, uzupełnianie wniosku, pozostawianie wniosku bez rozpoznania.
 4. Terminy złożenia wniosku oraz terminy załatwienia sprawy.
 5. Ustalanie stanu faktycznego – badanie czy zostały spełnione przesłanki do przyznania świadczenia.
 6. Weryfikacja informacji otrzymanych od wnioskodawców.
 7. Zakres postępowania wyjaśniającego prowadzonego w gminie i prowadzonego w powiecie.
 8. Ustalanie przesłanek umożliwiających pozytywne rozpatrzenie wniosku – tryb postępowania.
 9. Ustalanie okoliczności powodujących odmowę przyznania świadczenia- tryb postepowania.
 10. Zbieg uprawnień do świadczenia – tryb postępowania.
 11. Wydawanie decyzji administracyjnej oraz wykonywanie czynności materialno- technicznej wypłaty świadczenia.
 12. Wysokość świadczenia i terminy jego wypłaty.
 13. Pouczenia kierowane do stron i obowiązki informacyjne.
 14. Stwierdzanie nienależnie pobranych świadczeń.
 15. Koordynacja świadczenia – tryb postępowania.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-09-12
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.