dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Oferta szkoleniowa Akademii Stanowienia Dobrego Prawa dla organizacji pozarządowych

Tworzenie aktów prawnych, konsultacje publiczne, a może podstawy ekonomii lub ocena jakości prawa? WiseEuropa i INPRIS przygotowały ofertę bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem kursów i zapisania się na wybrane szkolenia. Zgłoszenia na pierwsze szkolenia przyjmujemy do 15 czerwca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Bogna Gudowska

2018-06-12, 08.53

 To uczestnik decyduje, które szkolenia są dla niego najbardziej interesujące i przydatne.

Szkolenia, prowadzone przez ekspertów WiseEuropa i INPRIS zgrupowane są w 4 modułach: (I) Zasady i praktyka dotyczące tworzenia aktów prawnych, (II) Udział organizacji i obywateli w publicznym procesie decyzyjnym, w tym w konsultacjach publicznych, (III) Podstawy ekonomii i analizy finansowej niezbędne dla efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa i oceny jakości prawa, (IV) Ocena jakości prawa. Monitoring i ewaluacja prawa.

Moduł I. Zasady i praktyka dotyczące tworzenia aktów prawnych

Szkolenie 1. Ogólne informacje o prawie, analizie prawa i systemie tworzenia prawa

 • analiza prawa, podstawowe zasady wykładni prawa
 • system źródeł prawa
 • analiza projektów aktów prawnych
 • system i konstytucyjne zasady tworzenia prawa (prawo do dobrej legislacji)
 • zasady techniki prawodawcze, dobre praktyki legislacyjne
 • wpływ prawa europejskiego na tworzenie aktów prawnych

Szkolenie 2. Przebieg procesu legislacyjnego

 • organizacja procesu legislacyjnego
 • regulamin Rady Ministrów, regulaminy Sejmu RP i Senatu RP
 • rola poszczególnych instytucji w procesie legislacyjnym na etapie rządowym i parlamentarnym
 • możliwości i bariery udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym
 • lobbing i rzecznictwo w procesie tworzenia prawa
 • wysłuchanie publiczne
 • systemu stanowienia prawa w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • gra legislacyjna „Twoje prawo”
 • studia przypadków

Moduł II. Udział organizacji i obywateli w publicznym procesie decyzyjnym, w tym w konsultacjach publicznych

Szkolenie 3. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych

 • system konsultacji publicznych; konsultacje społeczne, konsultacje publiczne, badanie opinii, dialog społeczny
 • konsultacje publiczne w prawie krajowym i unijnym
 • konflikt interesów i sposoby jego rozwiązywania
 • skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy w komunikacji
 • współpraca z innymi organizacjami i partnerami społecznymi
 • programy współpracy ministerstw i samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
 • studia przypadków

Szkolenie 4. Rzecznictwo organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji i danych

 • metody rzecznictwa stosowane przez organizacje pozarządowe
 • kampanie społeczne, budowanie koalicji, uzgadnianie stanowisk
 • gromadzenie i wykorzystanie danych i zasobów informacyjnych posiadanych przez organizacje
 • wykorzystywanie informacji publicznych
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych, narzędzi informacji prawnej, danych statystycznych, danych będących w domenie publicznej
 • możliwości i zakres korzystania ze wsparcia organizacji i instytucji infrastrukturalnych
 • możliwości i zakres korzystania ze wsparcia dostępnych zasobów i wsparcia instytucji publicznych
 • studia przypadków

Moduł III. Podstawy ekonomii i analizy finansowej niezbędne dla efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa i oceny jakości prawa

Szkolenie 5. Podstawy ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej

 • podstawowe zasady ekonomii
 • kluczowe wskaźniki gospodarcze, ich znaczenie i metody ich interpretacji
 • jak i gdzie poszukiwać wiarygodnych informacji gospodarczych
 • możliwości wykorzystania dostępnych narzędzi ekonomicznych
 • system podatkowy i analiza obciążeń podatkowych

Szkolenie 6. Polityki publiczne: polityka społeczna i zdrowotna

 • polityka społeczna: definicje, podstawy ekonomiczne, realizatorzy, interesariusze
 • rynek pracy i przepisy regulujące rynek pracy,
 • interesariusze na rynku pracy
 • polityka zdrowotna: definicje, zasady, realizatorzy, interesariusze
 • założenia i praktyka ekonomii społecznej
 • możliwości wpływu na kształtowanie polityki społecznej i zdrowotnej
 • polityka społeczna w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Szkolenie 7. Polityki publiczne: polityka gospodarcza

 • polityka gospodarcza, w tym polityka przemysłowa i polityka energetyczna: definicje, podejścia ekonomiczne, realizatorzy, interesariusze
 • możliwości wpływu na kształtowanie polityki gospodarczej
 • kluczowe regulacje prawne dotyczące obrotu gospodarczego
 • polityka gospodarcza i przemysłowa w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

Szkolenie 8. Elementy analizy finansowej i ekonomii przedsiębiorstwa

 • podstawowe metody i narzędzia analizy finansowej
 • podstawy ekonomii przedsiębiorstwa
 • źródła danych analizy finansowej
 • interpretacja wyników analizy finansowej
 • studia przypadków

Moduł IV. Ocena jakości prawa. Monitoring i ewaluacja prawa

Szkolenie 9. Ocena skutków regulacji

 • ocena skutków regulacji jako narzędzie polityki publicznej opartej na dowodach
 • analiza i zasady sporządzania oceny skutków regulacji (OSR)
 • źródła i rodzaje informacji niezbędnych do sporządzenia i weryfikacji oceny wpływu, dane statystyczne, dokumenty rządowe
 • możliwości współpracy i korzystania z wiedzy organizacji i instytucji think-tankowych, infrastrukturalnych i dialogu społecznego
 • narzędzia jakościowe analizy regulacji m.in.: matryca logiczna, analiza danych zastanych, wywiad pogłębiony, wywiad zogniskowany, studium przypadku, analiza kosztów i korzyści, panel ekspertów, benchmarking
 • ilościowe metody i techniki badawcze (m.in.: CATI, CAPI, PAPI, CAWI)
 • studia przypadków

Szkolenie 10. Ewaluacja prawa. Ekonomiczna analiza prawa

 • monitorowanie tworzenia i funkcjonowania prawa
 • ewaluacja wdrożonego aktu prawnego, oceny wpływu ex post: pojęcie, narzędzia, interdyscyplinarność
 • możliwość korzystania z dostępnych danych publicznych
 • zastosowanie narzędzi i badań empirycznych do ewaluacji prawa
 • pojęcie ekonomicznej analizy prawa
 • zastosowanie narzędzi ekonomicznej analizy prawa do oceny jakość prawa oraz jakości projektów aktów prawnych
 • studia przypadków

Wszystkie szkolenia są dwudniowe, każde z nich trwa 16 godzin szkoleniowych.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu lub szkoleniach stacjonarnych trzeba:

 1. Wypełnić formularz dostępny na stronie projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa.
 2. Wziąć udział w wybranym co najmniej jednym kursie e-learningowym: dotyczącym stanowienia prawa (dla modułów szkoleń stacjonarnych 1 i 2 albo ekonomiczno-analitycznym (dla modułów szkoleń stacjonarnych 3-4).
 3. Można wybrać więcej niż jedno szkolenie stacjonarne. W miarę wolnych miejsc będziemy starali się zapewnić wszystkim chętnym udział w wybranych szkoleniach.

W dniach 25-26 czerwca 2018 r. planujemy zorganizować szkolenie w ramach modułu I – Zasady i praktyka dotyczące tworzenia aktów prawnych lub modułu II – Udział organizacji i obywateli w publicznym procesie decyzyjnym, w tym w konsultacjach publicznych. Zapraszamy serdecznie do zapisywania się na wybrane szkolenia. To, które z czterech objętych tymi modułami szkoleń zostanie zrealizowane we wskazanym terminie, zależy od liczby zgłoszeń uczestników. Czerwcowe szkolenia będą się odbywały w Warszawie. Zapewniamy przerwę kawową i lunch, jest również możliwość zorganizowania noclegu, jeśli miejsce szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania uczestnika o więcej niż 50 km. Kolejne szkolenia będą się odbywały stopniowo od września 2018 r. Zgłoszenia na pierwsze szkolenia przyjmujemy do 15 czerwca 2018 r.

Otworzyliśmy punkt kontaktowy, w którym dyżurują eksperci udzielający informacji o szkoleniach. Można się z nimi kontaktować wysyłając wiadomość na adres lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 513 14 18, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Dostępna także będzie baza wiedzy, w której znajdą się informacje o ważnych regulacjach prawnych, raportach i publikacjach dotyczących udziału organizacji społecznych w procedurach legislacyjnych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Szkoleniowe Pankiewicza, Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-06-25 do 2018-06-26
organizator: WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
adres: Al. Szucha 16 lok. 46, 00-582 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: +48 22 513 14 18, e-mail: office@wise-europa.eu
www: http://wise-europa.eu 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.