dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Zamówienia publiczne w 2018 r. w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Zamówienia publiczne w 2018 r. w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych, projektowanej ustawy o jawności życia publicznego oraz elektronizacji zamówień". Szkolenie odbędzie się 9 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Marcin Wielgus

2018-06-07, 08.43

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 R. W KONTEKŚCIE ZMIAN ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PROJEKTOWANEJ USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ

Data: 9 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 26 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Każdy proces, którym zarządzamy obarczony jest tym większym ryzykiem im więcej w nim zachodzących zmian. Wobec bardzo istotnych nowelizacji w zasadach udzielania zamówień publ., wprowadzanych w roku 2018 w związku z reformą zasad ochrony danych osobowych, zmianą przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz projektowaną ustawą o jawności życia publicznego, za cel szkolenia przyjęto przede wszystkim omówienie wpływu tych zmian na proces udzielania i kontroli zamówień publ. Co więcej, sukcesywnie wdrażane są już nowe zasady elektronicznej komunikacji w zamówieniach publ., które wciąż budzą prawne i organizacyjne wątpliwości, dlatego niniejsze szkolenie uwzględnia również dyskusyjny moduł mający na celu zobrazować założenia elektronicznych zamówień oraz wyjaśnić wątpliwości z związanych z tym obszarem. To również doskonała okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych przy udzielaniu zamówień, które zawsze są wymierną wartością dodaną wynoszoną ze szkoleń.

Adresaci:

 • Pracownicy jednostek sektora finansów publ. Zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publ.
 • Członkowie komisji przetargowych.
 • Osoby koordynujące oraz odpowiedzialne za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publ.
 • Wykonawcy, chcący zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:

 1. Zmiana przepisów dot. ochrony danych osobowych – wpływ na proces udzielania zamówień publ.:
  1. Ochrona danych osobowych w ofercie i dokumentach wykonawcy:
 • Treść oferty.
 • Wykazy osób w ofercie.
 • Dokumenty zawierające dane osobowe, które nie są niezbędne do procesu badania wykonawcy i oceny jego oferty (KRK, CEIDG, wykazy, pełnomocnictwa, upoważnienia, in.).
  1. Ochrona danych osobowych w kontekście obowiązków publikacyjnych zamawiającego – ogłoszenie o udzielonym zamówieniu, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, informacja z otwarcia ofert, zawiadomienie i ogłoszenie o wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty.
  2. Ochrona danych osobowych w odniesieniu do obowiązku „kontroli” zatrudnienia przez wykonawców w związku z art. 29 ust 3a oraz 29 ust. 4.
  3. Ochrona danych osobowych a sytuacja podwykonawcy i podmiotów trzecich.
  4. Ochrona danych osobowych w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP.
 1. Zamówienia publiczne a zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (art. 11).
 2. Projekt ustawy o jawności życia publicznego a zamówienia publiczne:
 1. Kodeks etyczny i procedury antykorupcyjne wykonawcy – wpływ na możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne.
 2. Ujawnianie majątku osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Jawność umów zawieranych przez jednostkę sektora finansów publ.
 4. Obowiązki związane z upublicznianiem czynności związanych z zamówieniami publicznymi – szczególna funkcja Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Zarzut korupcyjny a zawarta umowa o zamówienie publiczne.
 1. Elektronizacja zamówień publ.:
 1. Unijne i krajowe podstawy wdrażania elektronicznych zamówień publ.
 2. Kalendarium elektronizacji.
 3. Co z zasadą pisemności? Komunikacja elektroniczna a obowiązujące zasady udzielania zamówień publ.:
 • Zachowanie formy pisemnej dokumentu składanego w postaci elektronicznej.
 • Cechy, rodzaje oraz weryfikacja poprawności podpisu elektronicznego.
 • Dopuszczalne odstępstwa od obowiązku składania dokumentów w postaci elektronicznej.
 1. Założenia platformy e-Zamówienia.
 2. Publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Dokumenty wykonawcy w zamówieniach publ. w kontekście elektronicznej komunikacji:
 • Komunikacja w zakresie wyjaśniania treści SIWZ.
 • Oferta – złożenie, wyjaśnienie, uzupełnienie.
 • Oświadczenie, jako wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia (KRS, CEIDG, US, ZUS, KRK).
 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):
 • Od kiedy elektroniczny JEDZ.
 • Elektroniczny JEDZ a pisemna forma oferty – jak pogodzić dwa formaty,
 • Wyjaśnianie, poprawianie oraz uzupełnianie JEDZ.
 1. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy a elektronizacja zamówień.
 1. Moduł dyskusyjny:
 1. Najnowsze orzecznictwo w zakresie dotyczącym zmiany ustawy PZP dokonanej w 2016 r.
 2. Obszary szczególnego ryzyka – wymiana doświadczeń.
 3. Założenia nowego prawa zamówień publ.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-09
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 26, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.