dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów". Szkolenie odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-06, 08.19

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE – REALIZACJA ZADANIA WŁASNEGO GMINY W POSTACI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Data: 28 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 14 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa SKO.

Korzyści: Prawidłowe skonstruowanie regulaminu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz umiejętne powiązanie rozstrzygnięć ustawy o systemie oświaty z postępowaniem administracyjnym ustalonym KPA.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej, gminnych zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługi szkół.

Prowadzący: Od wielu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu zarządzania szkołami, współpracuje z wieloma podmiotami w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Program:

 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
  1. Cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
  2. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
  3. Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90f cyt. ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
  4. Zasady przyznawania stypendium szkolnego.
  5. Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
  6. Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
 2. Stosowanie przepisów znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach
  o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w KPA.
  1. Zasady ogólne prawa administracyjnego.
  2. Terminy załatwiania spraw.
  3. Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
  4. Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
  5. Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
  6. Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej.
 3. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
 4. Zapowiadane zmiany w finansowaniu zadania – dotacja celowa + wkład własny.

 

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-28
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.