dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego w świetle prawa wodnego"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego w świetle ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r". Szkolenie odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2018-06-06, 08.16

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE ZE SZKODĄ DLA GRUNTU SĄSIEDNIEGO W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

Data: 28 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 14 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z Ustawą Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą,
 • Przedstawienie najważniejszych problemów dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, a także zakresów obowiązków właścicieli wód, w tym zakazów zmiany stanu wód oraz ich odprowadzania,
 • Omówienie problemów dotyczących zmiany stanu wody na gruncie oraz konsekwencji naruszenia wód, z uwzględnieniem nakazów przywrócenia poprzedniego stanu wód,
 • Przedstawienie kwestii dotyczących egzekucji obowiązków nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego, a także omówienie najważniejszych aspektów związanych z orzecznictwem w zakresie problemów uwzględnionych w Prawie Wodnym.
 • Szkolenie uwzględnia również zmianę KPA z dnia 1 czerwca 2017 r

Adresaci: Pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną, pracownicy urzędów związanych z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, właściciele użytków wodnych. Urzędy gmin, starostwa, zarządy zlewni wód polskich.

Prowadzący: Etatowy członek SKO w Krakowie, asystent Sędziego Sądu Najwyższego, doświadczony trener i wykładowca, obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Prawa i Administracji.

Program:

 1. Zakres zmian wprowadzonych nową ustawą – ogólne omówienie.
 2. Obowiązki właściciela nieruchomości gruntowej w zakresie stosunków wodnych – art. 234 ust 1 i 2 ustawy
 1. Zakaz zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych/roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł - jako zakaz o charakterze względnym
 2. Zakaz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie - jako zakaz bezwzględny
 3. Obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich .
 • Konsekwencje prawne naruszenia w/w zakazów (administracyjne, cywilne, karne)
 1. Zmiana stanu wody na gruncie.
 1. Ustawowe warunki dopuszczalności zmiany stanu wody na gruncie.
 2. Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 235 ustawy)
 • Warunki zawarcia, przedmiot ugody.
 • Decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zatwierdzeniu ugody. Elementy składowe decyzji, zaskarżalność.
 • Wykonalność ugody.
 1. Naruszenie stosunków wodnych w świetle art. 234 ustawy.
  1. Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Pojęcia: stanu wody, gruntu sąsiedniego, szkody.
  2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
 • Właściwość organów administracji publicznej – spory o właściwość i spory kompetencyjne.
 • Wszczęcie postępowania – z urzędu/na wniosek. Konsekwencje cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania. Braki formalne podania i tryb ich uzupełnienia. Przedawnienie wszczęcia postępowania !!!.
 • Strony postępowania. Reprezentacja stron, następstwo prawne.
 • Postępowanie wyjaśniające.
 1. Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy – realizacja zasady prawdy obiektywnej (art. 7, 77, 80 i nowy - 81 a KPA)
 2. Opinia biegłego. Zasadność powołania biegłego w świetle art. 84 KPA Ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej.
 3. Obowiązki i uprawnienia dowodowe stron w świetle nowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ( art. 79 a KPA i inne).
 4. Mediacja (art.96a i nast. KPA). Czy możliwa w sprawie o naruszenie stosunków wodnych?
 5. Termin załatwienia sprawy. Przedłużenie terminu. Ponaglenie!!!
 6. Dodatkowe postępowanie wyjaśniające na zlecenie organu odwoławczego – art. 136 §1 i nowy art.136 §2 KPA Ograniczenie decyzji kasatoryjnych organu odwoławczego po nowelizacji KPA
 1. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 1. Elementy składowe decyzji.
 2. Kiedy nakaz przywrócenia stanu poprzedniego a kiedy wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia dla realizacji obowiązków z decyzji.
 3. Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji.

Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-28
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.