dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Czas pracy w instytucjach kultury warsztaty dla praktyków"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Czas pracy w instytucjach kultury dla praktyków". Szkolenie odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-05, 08.45

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY DLA PRAKTYKÓW Data: 21 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 7 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele:

 1. Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników instytucji kultury,
 2. Zaprezentowanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy,
 3. Zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,
 4. Zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki.

Korzyści:

 1. Uzyskanie wiedzy praktycznej w zakresie stosowania przepisów,
 2. Nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych,
 3. Poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy,
 4. Uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy,
 5. Możliwość konsultacji ze specjalistą indywidualnych problemów z zakresu prawa pracy.

Adresaci: Zajęcia skierowane są do osób, które na co dzień zajmują się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w instytucjach kultury, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Prowadzący: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program:

 1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 2. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2018 r.
 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek w stanowiskach PIP, MRPiPS oraz w orzecznictwie sądowym.
 4. Czas pracy pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – prawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia; konsekwencje spóźnionego przedłożenia przez pracownika decyzji o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności.
 5. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi instytucji kultury pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – odstępstwa od reguł kodeksowych.
 6. Dyżur pracowniczy – istota, zasady rekompensaty pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, zakres podmiotowy pracowników, w stosunku, do których niedopuszczalne jest powierzenie pełnienia dyżuru.
 7. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 8. Rozliczanie czasu pracy radcy prawnego zatrudnionego w instytucji kultury.
 9. Wyjścia prywatne pracowników – przechowywanie wniosków pracowników, ewidencjonowanie wyjść prywatnych i zasady odpracowywania, problematyka prawidłowego naliczania wynagrodzenia.
 10. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy – prawidłowe dobieranie systemu czasu pracy.
 11. Dopuszczalność stosowania w instytucjach kultury instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy.
 12. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy.
 13. Nadgodziny w instytucjach kultury – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym.
 14. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania.
 15. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
 16. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 17. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.
 18. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.
 19. Praca w porze nocnej - zakres podmiotowy zakazu świadczenia pracy w porze nocnej i zasady naliczania dodatków.
 20. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego.
 21. Ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, delegacji, szkoleń i in.
 22. Nieprawidłowości dot. czasu pracy w regulaminie pracy.
 23. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów w trakcie kontroli inspektora pracy z zakresu omawianej tematyki.

Materiały szkoleniowe: Opis zagadnień będących przedmiotem szkolenia, wzory dokumentów stosowanych w praktyce, przydatne stanowiska urzędów (PIP, MRPiPS) oraz orzecznictwo sądowe.

Metodyka: szkolenie z elementami case study, dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-21
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.