dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "300 złotych na każde dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "300 złotych na każde dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki. Realizacja rządowego programu „Dobry start w gminach i powiatach”". Szkolenie odbędzie się 7 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-05, 08.08

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

300 ZŁOTYCH NA KAŻDE DZIECKO PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU I OBOWIĄZKOWI NAUKI. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START W GMINACH I POWIATACH”

Data: 7 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 24 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści: Rządowy program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci w do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start, będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiat. Zadanie to zostanie nałożone na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz starostę jako organ właściwy.

Adresaci: Szkolenie kierowane jest do: starostów, wójtów, skarbników, szefów ośrodków pomocy społecznej, szefów PCPR-ów oraz innych jednostek organizacyjnych, które ewentualnie będą realizowały zadanie (np. CUW), naczelników wydziałów polityki społecznej, do pracowników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za w/w zadania.

Prowadzący: Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy. Absolwent Training Reform Education of Management. Autor książki na temat centrów usług wspólnych w JST wykładowca uczelni wyższej.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne realizacja rządowego programu „Dobry start” w gminach i powiatach:
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292, 2217, z 2018 r. poz. 107, 416.)
 2. Rozporządzenie rady ministrów z dnia ………………………2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (projekt z dnia 7 maja 2018 r.)
 1. Zakres podmiotowy świadczenia dobry start.
 2. Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start w gminie.
 3. Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start w powiecie.
 4. Prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia dobry start w:
 1. Jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.
 2. W jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego w przypadku świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej.
 1. Upoważnienia do prowadzenia postępowań i do wydawania decyzji:
 1. Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dla zastępcy, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.
 2. Starosty dla kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innego pracownika powiatowego centrum pomocy rodzinie na wniosek kierownika.
 1. Ustalanie prawa do świadczenia dobry start na wniosek:
 1. Rodzica.
 2. Opiekuna prawnego.
 3. Opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
 4. Rodziny zastępczej.
 5. Osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka.
 6. Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 7. Dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 8. Osoby uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącą się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
 1. Wniosek o udzielenie wsparcia 300 złotych w ramach rządowego programu „Dobry start”.
 2. Ustalanie prawa do świadczenia dobry start poprzez samodzielną weryfikację drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej:
 1. Informacji o członkach rodziny przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 3. Informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub wojewodę informacji wynikające z oświadczeń, oraz informacje o wartości udzielonych świadczeń dobry start zasilających rejestr centralny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 2. Zadania i kompetencje Wojewody w procesie realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 3. Nienależnie pobrane świadczenie dobry start procedury zwrotu i egzekucji.
 4. Dotacja na realizację programu „Dobry start”, przez gminę i powiat jako zadania z zakresu administracji rządowej.
 5. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu realizacji programu.
 6. Panel dyskusyjny.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-07
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.