dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Rachunkowość jednostek oświatowych po reformie oświaty"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Rachunkowość jednostek oświatowych po reformie oświaty oraz po zmianach wprowadzonych „nowymi” rozporządzeniami w sprawie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej". Szkolenie odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-06-05, 08.04

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PO REFORMIE OŚWIATY ORAZ PO ZMIANACH WPROWADZONYCH „NOWYMI” ROZPORZĄDZENIAMI W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

Data: 6 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 23 lipca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele: Przypomnienie obowiązujących przepisów; wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej szkół i przedszkoli – ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji szczegółowej rozrachunków z tyt. świadczonych usług (stołówka szkolna, wychowanie przedszkolne), rozliczenia z budżetem z tyt. wydzielonego rachunku procedur kontroli zarządczej.

Korzyści: Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek oświatowych. Uzyskanie informacji o praktycznych rozwiązaniach stosowanych w codziennej pracy osób zajmujących się rachunkowością placówek oświatowych.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników JST obsługujących placówki oświatowe, a także dla osób zainteresowanych prowadzeniem rachunkowości i sprawozdawczością jednostek oświatowych.

Prowadzący: Praktyk, wieloletni zastępca naczelnika Wydziału Kontroli RIO, specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, mający duże doświadczenie w zakresie proponowanego tematu – od kilkunastu lat prowadzący szkolenia w tym temacie, doradca ośrodków pomocy społecznej w dziedzinie finansów.

Program:

 1. Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego za rachunkowość jednostki; tryb przekazania głównemu księgowemu obowiązków i odpowiedzialności za rachunkowość – forma dokumentów w tym zakresie.
 2. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości; obowiązki kierownika w zakresie opracowania i aktualizowania dokumentacji; udział głównego księgowego przy opracowywaniu dokumentacji; okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych; dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości w gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową oraz w szkole podstawowej z włączonym gimnazjum; przykładowe dokumenty w tym zakresie.
 3. Wprowadzenie do dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości zapisów koniecznych ze względu na nowe sprawozdanie finansowe „Informacja dodatkowa”
 4. Zakres regulacji niezbędnych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości; zakres wyboru rozwiązań dopuszczony przepisami ustawy o rachunkowości; uproszczenia, jakie można wprowadzić w dokumentacji - podstawa wprowadzenia uproszczeń i ich uzasadnienie; przykładowe rozwiązania w tym zakresie.
 5. Zasady funkcjonowania kont, w tym kont: 221-Należności z tytułu dochodów budżetowych; 720-Przychody z tytułu dochodów budżetowych, 750-Przychody finansowe, 751-Koszty finansowe, 760-Pozostałe koszty finansowe, 761-Pozostałe koszty operacyjne oraz kont: 860-Wynik finansowy, 870- Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy oraz 800-Fundusz jednostki
 6. Zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych; wzory księgowań operacji najczęściej występujących w jednostce, w tym operacji dotyczących zwrotu wydatków, zobowiązań, przypisu należności, zadań finansowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, refundacji wynagrodzeń, zaangażowania wydatków, odpisów aktualizujących należności, umorzenia należności, darowizn pieniężnych i rzeczowych, tworzenia rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów; prowadzenie ewidencji rozrachunków, w tym z osobami korzystającymi z usług (stołówka szkolna, opłaty za przedszkola.
 7. Ujęcie operacji związanych z przejęciem mienia oraz zobowiązań i należności „likwidowanego” gimnazjum; dokumenty będące podstawą zapisów; terminy dokonania operacji.
 8. Ewidencja wzajemnych rozliczeń jednostek celem sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
 9. Ewidencja planu finansowego zadaniowego.
 10. Zasady tworzenia rachunków wydzielonych w jednostkach oświaty; treść uchwały rady gminy; zasady opracowania, zatwierdzania planów finansowych oraz wprowadzania zmian w planie finansowym; zasady odprowadzania środków pozostających na rachunku na 31 grudnia do budżetu gminy.
 11. Gospodarka finansowa jednostki; odpowiedzialność kierownika za gospodarkę finansową.
 12. Zasady i tryb opracowywania oraz zatwierdzania planów finansowych; zasady i tryb wprowadzania zmian w planie finansowym; plan finansowy przekształconego gimnazjum oraz szkoły z włączonym gimnazjum.
 13. Sprawozdania budżetowe sporządzane przez jednostki oświatowe; zasady, terminy, odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość sprawozdań – według nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 14. Kontrola zarządcza; odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego w tym zakresie; dokumentacja (procedury) kontroli zarządczej– zasady opracowywania.
 15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czyny, zasady odpowiedzialności; najczęściej ujawniane czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 16. Rachunkowość i gospodarka finansowa jednostek oświatowych w przypadku wspólnej obsługi ( centrum usług wspólnych).
 17. Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-08-06
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.