dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Instytucje kultury - rachunkowość, plan kont, majątek - w 2018 roku"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Instytucje kultury - rachunkowość, plan kont, majątek - w 2018 roku". Szkolenie odbędzie się 2 lipca 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Iwona Matysiak

2018-05-10, 08.45

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

INSTYTUCJE KULTURY - RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK - W 2018 ROKU

Data: 2 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 369 zł przy zgłoszeniu do 18 czerwca.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Wskazanie w praktyczny sposób na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych i finansowych, wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury. Obszerny materiał, który został przygotowany wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu jako dodatek zostanie państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki. Uczestnicy otrzymają pendrive z materiałami szkoleniowymi.

Adresaci: Pracownicy wydziałów kultury urzędów oraz główni księgowi instytucji kultury.

Prowadzący: Wykładowca wyższych uczelni - Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych między innymi na temat środków trwałych, rachunkowości, ewidencji księgowych oraz sprawozdawczości budżetowej oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, czy finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.

Program szkolenia:

 1. Zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
 2. Przychody (w tym: dotacje), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego - księgowanie w zespole „5”).
 3. Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.
 4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego.
 5. Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
 6. Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami - zmiana stanu prawnego od 2017r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
 2. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 - zasady i terminy wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2017r. i w 2018 r.
 3. NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” (publikacja 29.05.2017r.) - obowiązująca do sprawozdań finansowych od 2017 r. - jak wprowadzić i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury.
 • Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z UOR - z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zmiana kwot.
 • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie przepisów: syntetyczna; analityczna; pozabilansowa; regulacje w polityce rachunkowości; miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
 1. Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje.
 2. Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego:
 • (w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki): zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.
 1. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie zgodnie z UOR z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.
 2. Zasady i metody amortyzacji - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Gospodarowanie majątkiem - ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych w Instytucjach Kultury.
 1. Wycena aktywów i pasywów oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej” - po zmianie przepisów - KSR nr 2 (wzory dot. inwentaryzacji wszystkich obszarów).
 2. Wybrane zagadnienia:
 1. Odpisy aktualizacyjne.
 2. Odsetki od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne - po zmianie od 2017r.
 1. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych - zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 - po zmianach.
 2. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
 1. Roczna.
 2. 5-letnia.
 3. 10-letnia.
 1. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-07-02
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 23, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.