dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Wiosenna edycja szkoleń z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: marzec - maj 2018

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się wiosną 2018. Oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie podstawowe oraz szkolenia z mediacji rodzinnej, mediacji gospodarczej i mediacji w postępowaniu administracyjnym. Udział płatny.

autor(ka): Tadeusz Baszniak

2018-02-09, 08.48

Oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji, szkolenie z mediacji rodzinnej - adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule (27 godzin dydaktycznych zajęć) oraz szkolenie z mediacji w postępowaniu administracyjnym - jednodniowe szkolenie wprowadzające w tematykę mediacji w sprawach administracyjnych. Program szkoleń jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października .2007 r. W programie szkoleń uwzględniono zmiany w przepisach prawnych dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Organizatorzy przewidują specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem oraz dla uczestników innych szkoleń organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska .

Uczestnicy szkoleń mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej lub mediacji gospodarczej w Centrum..

Szkolenia są adresowane do:
- wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
- psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych.
- prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
- menedżerów, konsultantów, pracowników działów komunikacji społecznej i pracowników działów HR, pracowników administracji publicznej, specjalistów w zakresie zarządzania

Cel szkolenia Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, modelowania dobrej komunikacji i wspomagania negocjacji.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia. Terminy i miejsce

- Szkolenie podstawowe (40 godzin zegarowych):

Edycja marcowa 12-16 marca 2018 (jedna sesja szkoleniowe)

Edycja kwietniowo-majowa 13-15 kwietnia i 18-20 Maja 2018 (dwie sesje szkoleniowe)

Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej (40 godzin dydaktycznych): 17-20 kwietnia 2018

- Szkolenie z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych): - 22-24 maja 2018

- Szkolenie z mediacji w postępowaniu administracyjnym (8 godzin dydaktycznych):

Edycja marcowa: 6 marca 2018

Edycja kwietniowa 11 kwietnia 2018

- Szkolenia odbędą się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Wilczej 29 A.

Opłaty:

Koszt szkolenia podstawowego: 960 zł, gdy wpłata nastąpi nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł . Dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem - 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, jeżeli wpłata nastąpi nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł. W przypadku 4 lub większej liczby osób zapisujących się razem, zniżka to - 15%, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 816 zł, jeżeli wpłata nastąpi niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie ob

Koszt szkolenia specjalistycznego z mediacji rodzinnej w dn. 17-20 kwietnia 2018: 960 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 kwietnia 2018. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1056 zł Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem - 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 10 kwietnia 2018. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł. W przypadku 4 lub większej liczby osób zapisujących się razem, zniżka to - 15%, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 816 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 10 kwietnia. Po tym terminie obowiązuje cena 900 zł.

Koszt szkolenia z mediacji gospodarczej w dn. 22-24 maja 2018: 1200 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 15 kwietnia 2018. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1320 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem, zniżka - 10 %, czyli oplata wynosi 1080 zł, jeśli wpłata nastąpi do 15 kwietnia 2018. Po tym terminie obowiązuje cena 1180 zł. W przypadku 4 lub większej liczby osób zapisujących się razem, zniżka to - 15%, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 1020 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 15 kwietnia 2018. Po tym terminie obowiązuje cena 1120 zł.

Koszt szkolenia z mediacji w postępowaniu administracyjnym: 360 zł, jeżeli wpłata nastąpi nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem, zniżka - 10 %, czyli oplata wynosi 324 zł, jeśli wpłata nastąpi nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Dla 3 lub więcej osób zgłaszających się razem, zniżka - 15 %, czyli opłata wynosi 306 zł. Jeśli wpłata nastąpi nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć Po tym terminie cena jednolita 400 zł od osoby (brak zniżek).

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach - bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej jest wcześniejszy udział w szkoleniu podstawowym/bazowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.

Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej adresowane jest także do praktykujących mediatorów, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie z mediacji gospodarczej jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji.

Szkolenie z mediacji w postępowaniu administracyjnym. jest adresowane m.in do mediatorów, którzy chcą prowadzić sprawy kierowane do mediacji przez organy administracji oraz do urzędników, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji w sprawach administracyjnych.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Organizatorzy pomagają znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. w tym m.in. publikację "Skarb mediatora" w wersji elektronicznej. Ponadto uczestnik/uczestniczka każdego szkolenia dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
- przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
- przykładowe zaproszenia na mediację oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:

- broszurę: "Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu" - broszurę: "Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców”

Dodatkowo uczestnikom udostępnia się opracowany w Centrum Mediacji Partners Polska "Rodzicielski plan wychowawczy", czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Trenerzy Trenerem jest Maciej Tański, mediator zawodowo mediujący od 2001 roku, autor publikacji nt. mediacji, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zaświadczenia Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Informacje i zgłoszenia
Aby zgłosić się na szkolenie, prosimy o skontaktowanie się z biurem Centrum Mediacji Partners Polska telefonicznie lub mailem (we wszystkie dni powszednie, w godz. 10:00-18:00) . Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy,
tel.: (22) 409-53-83
tel.: (22) 825-40-83 e-mail: strona: www.mediacja.org

Program ramowy szkolenia podstawowego

Psychologiczne aspekty konfliktu
Definicja mediacji i jej miejsce wsród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Rodzaje i style prowadzenia mediacji
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie
Rola mediatora i zasady mediacji
Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?
Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
Zawieranie umowy o mediację
Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe),
Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia
Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego
Standardy i etyka postępowania mediatora

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych

Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna/zrównoważona
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja) Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

Program ramowy szkolenia z mediacji gospodarczej

Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów
Rola mediatora i zasady mediacji
Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie
Specyfika sporów gospodarczych
Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
Przygotowanie się do mediacji w sprawach gospodarczych
Prowadzenie procesu negocjacji
Sporządzanie ugody mediacyjnej
Obecność prawników w mediacji
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Bariery w mediacji (impas) - przyczyny i sposoby ich pokonywania

Program ramowy szkolenia z mediacji w postępowaniu administracyjnym

Kontekst prawny prowadzenia mediacji i postępowań polubownych w urzędzie (k.p.a.)
Praktyczne aspekty procedury mediacyjnej z punktu widzenia organu proponującego mediację i z punktu widzenia strony postępowania
Cele mediacji, korzyści dla stron i dla urzędu z polubownego załatwiania spraw na etapie postępowania administracyjnego, warunki prawne i praktyczne oraz ograniczenia zastosowania mediacji
Przebieg mediacji w sprawach administracyjnych
Rola organu administracji w procedurze mediacyjnej
Rola mediatora – jego obowiązki i prawa
Przykłady pism w postępowaniu mediacyjnym
Kryteria wyboru mediatora przez organ administracji
Diagnoza mediowalności sporu – studium przypadku

 

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Centrum Mediacji Partners Polska, WIlcza 29 A, 00-544 Warszawa, woj. maziowieckie
data wydarzenia: od 2018-03-06 do 2018-05-24
organizator: Fundacja Partners Polska
adres: Wilcza 29A 4A, 00-544 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 825 40 83; 22 4095383, faks: 22-4095383
e-mail: mediator@mediacja.org
www: http://www.mediacja.org 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.