dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Dotacje z budżetu JST udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Dotacje z budżetu JST udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Szkolenie odbędzie się 8 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Elżbieta Roman

2017-12-20, 08.45

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

DOTACJE Z BUDŻETU JST UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA) Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 17 SIERPNIA 2016 R. MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE WZORÓW OFERT I RAMOWYCH WZORÓW UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ WZORÓW SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA TYCH ZADAŃ

Data: 8 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 25 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści szkolenia: Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji. Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.

Adresaci szkolenia: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

Prowadzący szkolenie: Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne.
 1. Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:
 • Formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”).
 • Dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane.
 • Przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe).
 1. Procedura wyboru oferty w konkursie.
 1. Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości.
 2. Uczestnicy konkursu ofert.
 3. Oferta – według ustawy i wzoru oferty, uchwały organu JST.
 4. Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje.
 5. Kryteria ocen ofert.
 6. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne.
 7. Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy.
 1. Zasady zlecania zadań JST w trybie tzw. „małej dotacji” – pożytek i wolontariat:
 1. Rodzaje zlecanych zadań.
 2. Procedura udzielania małej dotacji.
 3. Obowiązujące od 2016 r. przepisy w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 1. Umowa o zlecenie zadania publicznego, wg nowego wzoru z rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań:
 1. Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy.
 2. Treść obligatoryjne i treści fakultatywne.
 3. Możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia.
 4. Zakres dopuszczalnej zmiany umowy przed wykonaniem zadania.
 5. Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
 1. Kontrola wykonywanego zadania:
 1. Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych.
 2. Środki i procedura kontroli.
 3. Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy?
 4. Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?).
 5. Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy.
 6. Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia.
 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz rozliczenie dotacji.
 1. Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie.
 2. Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację.
 3. Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem?
 1. Praktyczne przykłady obliczania:
 1. Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
 3. Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania.
 4. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
 5. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
 1. Pozostałe zagadnienia związane ze zwrotem dotacji:
 1. Decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji.
 2. Odwołanie do SKO oraz skarga do WSA.
 3. Decyzja prawomocna – konsekwencje dla beneficjenta i udzielającego dotację.
 1. Wybrane zagadnienie budżetowe.
 1. Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki jakich trzeba unikać.
 2. Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania.
 3. Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-02-08
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 08, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.