dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Kurs "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Kurs: Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych - wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń". Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Piotr Kubiak

2017-12-20, 08.42

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

KURS: USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH - WYDAWANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA USUWANIE, WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE UZNANIA KOMPENSACJI, WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE NAŁOŻENIA KARY ADMINISTRACYJNEJ, WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

Data: 20-21 lutego 2018, 9:30 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 549 zł przy zgłoszeniu do 6 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Cele i korzyści dla uczestników kursu: Często wprowadzane do ustawy o ochronie przyrody zmiany w zakresie procedowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów mogą być przyczyną wielu wątpliwości co do sposobu procedowania spraw. Urzędnicy i właściciele drzew muszą ciągle i w krótkim czasie uaktualniać wiedzę dotyczącą swoich powinności i praw. Dodatkowo zmiany w procedurach mogą powodować niezrozumienia n linii urząd - klient. Na szkoleniu omówione będą także powody wprowadzanych zmian. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) określa zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów, procedowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, wymierzenia sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Opisano także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:

 • Zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. Drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa.
 • Określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane.
 • Określił zakres wniosku o wydanie zezwolenia oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
 • Opisał procedurę uzyskiwania zezwolenia oraz weryfikacji zgłoszenia.
 • Określił zawartość zezwolenia.
 • Wskazał wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej.
 • Określił zasady karania za usuniecie drzew i krzewów bez zezwolenia lub bez zgłoszenia.
 • Określił zasadny naliczania kar.
 • Określił odpowiedzialność podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew.

W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:

 • Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).
 • Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249).
 • Ustawy z dnia 7 maja 2017r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074).
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz.1595).

Prowadzący: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program kursu:

I DZIEŃ

Czas szkolenia od. 9.30 do 15.00

BLOK TEMATYCZNY – I. WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZACEGO USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW.

 1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
 2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
  1. Drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie.
  2. Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
 3. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby.
  1. Drzewa podlegające zgłoszeniu.
  2. Zakres zgłoszenia.
  3. Możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu.
  4. Weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia.
  5. Wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne.
  6. Milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki;
  7. Okres ważności zgłoszenia.
 4. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
  1. Wniosek o wydanie decyzji.
  2. Strony postępowania.
  3. Wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów.
  4. Ocena potrzeb kompensacji.
  5. Zawartość decyzji - przygotowanie projektu decyzji.
  6. Zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych.
  7. Opłaty.
  8. Wydanie decyzji.
 5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
 6. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 7. Dyskusja.

II DZIEŃ

Czas szkolenia od. 9.00 do 15.00

BLOKI TEMATYCZNE – II. WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA DOTYCZACEGO NIELEGALNEGO USUWANIA DRZEW.

ORAZ III. OCENA POTRZEBY WPROWADZENIA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ, ZASAD I WARUNKÓW WPROWADZANIA NASADZEŃ, ZASAD OGLĘDZIN OCENY UDATNOŚCI KOMPENSACJI.

 1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania.
  1. Drzewa i krzewy niekwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
  2. Brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia bez wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
  3. Okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
  4. Niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
 3. Przebieg postępowania dot. usunięcie drzew bez zezwolenia.
  1. Powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew.
  2. Wstępna weryfikacja ww. Informacji oraz zbadanie właściwości organu.
  3. Ustalenie stron postępowania.
  4. Wszczęcie postępowania z urzędu.
  5. Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja …)
  6. Czynności organu w tym, oględziny terenowe.
  7. Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia.
 • Odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela.
 • Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
 • Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
 • Odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów.
  1. Przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia.
  2. Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie.
  3. Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
 1. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
 2. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
 3. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
 4. OBSERWACJE TERENOWE - Wyjście na zewnątrz.
  1. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie drzewa.
  2. Weryfikacja gatunku drzewa, liczby i obwodów pni oraz jego usytuowania na działce.
  3. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:
 • Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie.
 • Wartości krajobrazowych.
 • Wartości kulturowych.
 • Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.
  1. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
  2. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
  3. Weryfikacja zabiegów w obrębie korony drzewa - definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.

Powrót do sali wykładowej.

 1. Weryfikacja udatności kompensacji. Przebieg postępowania dot. Weryfikacji udatności kompensacji w zamian za usunięte drzewa.
  1. Wszczęcie postępowania – możliwe terminy.
  2. Ustalenie stron postępowania.
  3. Zawiadomienie o oględzinach terenowych.
  4. Weryfikacja udatności.
  5. Brak zachowania żywotności drzew - przyczyny zależne i niezależne od podmiotu;
  6. Możliwości weryfikacji przez organ przyczyn zależnych i niezależnych uschnięcia nasadzonych drzew.
  7. Uzyskanie przez organ dodatkowych informacji w postępowaniu.
  8. Kwestie pobrania opłat, w tym ich proporcjonalne przeliczenie.
  9. Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
  10. Wydanie decyzji.
 2. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 3. Dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2018-02-20 do 2018-02-21
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 24, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.