dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych". Szkolenie odbędzie się 19 lutego 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Agnieszka Osman

2017-12-20, 08.42

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE, CZYLI POPRAWNOŚĆ I KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTÓW MEDIALNYCH

Data: 19 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 5 lutego.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności i precyzji. Program warsztatów dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne). Uwzględnione są kwestie problematyczne polskiej składni (m.in. związków składniowych, szyku wyrazów czy kompozycji zdania złożonego). Przekazana jest praktyczna wiedza poparta licznymi przykładami. Podczas zajęć są omawiane najważniejsze i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla dziennikarzy, pracowników działów promocji i reklamy, rzeczników prasowych, osób lubiących pisać, a także wszystkich, którzy w pracy zawodowej muszą dbać o kształt językowy swoich wypowiedzi. Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami redagowania tekstów medialnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

Metody: Szkolenie ma charakter warsztatowy. Składa się z ćwiczeń polegających na analizowaniu konkretnych wypowiedzi, pochodzących z różnego rodzaju gatunków dziennikarskich, i ich korekcie. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność stanowi pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne, przekazywane w formie krótkiej prezentacji, są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza – z założenia – jest analiza tekstu.

Prowadzący: Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi zasadami tworzenia dobrego tekstu dziennikarskiego.
 2. Ortografia - użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem, pisownia partykuły nie, zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw, tytułów aktów prawnych, projektów, programów i konkursów.
 3. Interpunkcja – zasady użycia przecinka, znaczeniotwórcza rola interpunkcji, dyslokacja przecinka, zależności interpunkcyjno-składniowe, ujednolicenie interpunkcji w tekście, stosowanie dwukropka, średnika, cudzysłowu nawiasu, kropki, myślnika, łącznika, zbiegnięcie znaków interpunkcyjnych, wyliczenia, fakultatywność przepisów interpunkcyjnych.
 4. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
 5. Składnia – związki składniowe, zasady używania wyrazów funkcyjnych, spójniki skorelowane, szyk wyrazów w zdaniu, homonimia składniowa, wtórne związki składniowe, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 6. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 7. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
 8. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – neologizmy, zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 9. Ekonomiczność treściowa - pleonazmy i tautologie, szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 10. Styl wypowiedzi dziennikarskich – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 11. Spójność i kompozycja tekstu.
 12. Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
 13. Etykieta językowa - wypowiedzi oficjalne, tytulatura, zasady netykiety.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-02-19
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 19, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.