dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie "Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych". Szkolenie odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

autor(ka): Agnieszka Osman

2018-01-05, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

REDAGOWANIE TEKSTÓW KANCELARYJNO-URZĘDOWYCH

Data: 29 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór wyrazów, zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych, dzięki któremu będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości. Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, a także leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych. Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez urzędników oraz prawników, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom szkolenia, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza bowiem – z założenia – jest analiza tekstu. Nieliczne przykłady zaczerpnięte z polszczyzny ogólnej omawiane są tylko w części stanowiącej wstępne przedstawienie tematu. Decyzja ta jest podyktowana względami dydaktycznymi – najtrudniejsze problemy są przedstawiane na łatwym, wyrazistym materiale.

Adresaci: Urzędnicy, osoby sporządzające i weryfikujące pisma, osoby odpowiedzialne za korespondencję urzędową.

Prowadzący: Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Program szkolenia:

Moduł 1. – Poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjna.

 1. Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
 2. Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii – minidyktando urzędowe.
 3. Odmiana wyrazów kłopotliwych (m. in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
 4. Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
 5. Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
 6. Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.

Moduł 2. – poprawność leksykalno-stylistyczna.

 1. Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
 2. Ekonomiczność treściowa, szablon językowy, wyrazy nadużywane.
 3. Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego, styl „ciężki”, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
 4. Spójność i kompozycja tekstu.
 5. Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
 6. Najnowsze polskie słownictwo (m. in. zapożyczenia, wyrazy „modne”).

Moduł 3. – etykieta językowa

 1. Korespondencja oficjalna (maile, pisma formalne) – struktura, formuły rozpoczynające i kończące (drukowane bądź odręczne).
 2. Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących różnego typu funkcje publiczne.
 3. Sytuacje problemowe – jak zachować się w przykładowych sytuacjach, które ze względów etykietalnych mogą sprawić nam problem.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-01-29
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
adres: Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 351 93 19, faks: 22 351 93 10
e-mail: biuro@frdl.mazowsze.pl
www: http://frdl.mazowsze.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.