dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kielce. Szkolenie "Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie usunięcia drzew"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie "Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie usunięcia drzew/ krzewów bez wymaganego zezwolenia, ich zniszczenia lub uszkodzenia oraz usuwanie drzew bez odpowiedniego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu". Szkolenie odbędzie się 8 września 2017 roku w Kielcach.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Monika Dziedzic

2017-08-02, 08.46

Miejsce: Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78, Kielce

Godziny: 9.30-14.30

Cena: 375,00 zł netto

Przy zgłoszeniach do 18 sierpnia 2017 cena szkolenia to 345,00 zł netto

Cel szkolenia:

Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznane zostaną z przebiegiem procedowania sprawy administracyjnej dotyczącej wymierzenia kary za dokonanie czynności uszkadzających lub niszczących drzewa oraz ich usuwanie bez zezwolenia. Omówione zostaną możliwe tryby powzięcia przez organy informacji i wszczęcia postępowania. Na przykładach zostaną zaprezentowane możliwe do zastosowania źródła powzięcia przez organy informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. Uczestnicy poznają zasady współpracy z innymi instytucjami i jej możliwy zakres. Omówione zostaną typowe przypadki, w których organ prowadzący postępowanie będzie je umarzał. Uczestnicy szkolenia zdobędą i ugruntują wiedzę o procedowaniu tego specyficznego postępowania administracyjnego.

W związku z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045) zmieniły się zasady prowadzenia postępowań dotyczących sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Bardzo istotne zmiany wprowadzono ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249). W szczególności rozszerzono katalog drzew i krzewów nie podlegających procedowaniu w trybie ustawy o ochronie przyrody oraz nakazano nowo wprowadzone przepisy stosować do wszystkich spraw w toku. Kolejne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 maja 2017r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074); Ustawodawca m.in.:
- zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa;
- na nowo określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane;
- określił zasady zgłaszania zamiaru usunięcia drzew stanowiących własność osób fizycznych;
- określił zasady karania za usuniecie drzew i krzewów bez zezwolenia;
- na nowo określił zasadny naliczania kar; - zmodyfikował przepisy dotyczące odpowiedzialności podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew. Obecnie w postępowaniu administracyjnym ukarać można również sprawcę nie będącego właścicielem.

Adresaci: szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostwi urzędów marszałkowskich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, oraz decyzji w związku z nałożeniem kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących zabiegów usuwania dendroflory i pielęgnowania zieleni.

Ekspert: Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program:

1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania.
2.1. drzewa i krzewy nie kwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
2.2. drzewa kwalifikujące się do zgłoszenia organowi właściwemu do wydania zezwolenia;
2.3. brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia drzew niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji;
2.4. okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania;
2.5. niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
3. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
3.1. powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew;
3.2. wstępna weryfikacja ww. informacji oraz zbadanie właściwości organu;
3.3. ustalenie stron postępowania;
3.4. wszczęcie postępowania z urzędu;
3.5. współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja ...);
3.6. czynności organu w tym, oględziny terenowe;
3.7. ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności
bez stosownego zezwolenia;
3.8. odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela;
3.9. odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
3.10. odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych;
3.11. odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów;
3.12. przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia;
3.13. naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie;
3.14. zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
4. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
5. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
6. Definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.
7. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
8. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
9. Zajęcia warsztatowe – studium przypadków przedstawianych przez uczestników. 10. Procedowane zmiany ustawy o ochronie przyrody w materii przepisów dotyczących usuwania drzew. 11. Dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum, Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, woj. świętokrzyskie
data wydarzenia: 2017-09-08
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
adres: Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 344 66 30, faks: 41 243 62 63
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.