dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kielce. Szkolenie "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – najnowsze zmiany"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie "Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – najnowsze zmiany". Szkolenie odbędzie się 24 lipca 2017 roku w Kielcach. Udział płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Aneta Panek

2017-07-10, 08.45

Miejsce: Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78, Kielce

Godziny: 9.30-14.30

Cena: 375,00 zł netto

Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Cel szkolenia:

W związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074) zmieniły się zasady prowadzenia postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz wymierzenia sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie. Ustawodawca m.in.:
- na nowo określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane;
- wprowadził obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew oraz określił sposób procedowania takiego zgłoszenia;
- określił zawartość zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu;
- opisał procedurę wnoszenia sprzeciwu organu wobec wniesionego zgłoszenia;
- określił termin ważności zgłoszenia;
- wskazał przesłanki możliwości i konieczności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia; - przywrócił obowiązek uzgadniania zamiaru usuwania drzew rosnących w pasie drogowym z RDOŚ.

Szkolenie skierowane do: urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Ekspert:

Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; ceniony wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program:

1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
1.1. wójt, burmistrz prezydent miasta;
1.2. starosta;
1.3. wojewoda;
1.4. wojewódzki konserwator zabytków; 1.5. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej; 1.6. inne organy ...

2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
2.1. drzewa, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie; 2.2. właściwość terytorialna organów; 2.3. przesłanki uniemożliwiające prowadzenie postępowania w organie;

3. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
3.1. zgłoszenie zamiaru usuwania drzew lub krzewów;
3.2. weryfikacja zgłoszenia oraz ewentualne postanowienie wzywające do uzupełnienia;
3.3. weryfikacja terenowa drzew określonych w zgłoszeniu;
3.4. możliwość wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
3.5. ważność głoszenia;
3.6. przesłanki do możliwości lub obowiązku wniesienia sprzeciwu;
3.7. wniosek o wydanie decyzji;
3.8. strony postępowania;
3.9. granice działki, w tym granice wewnętrzne;
3.10. wizja terenowa;
3.11. przygotowanie projektu decyzji;
3.12. zawiadomienie stron;
3.13. wydanie decyzji; 3.14. weryfikacja udatności kompensacji; 3.15. postanowienie dot. umorzenia opłat;

4. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.

5. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności obecnego sposobu naliczania kar za usuwanie drzew bez zezwolenia.

7. Dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum, Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, woj. świętokrzyskie
data wydarzenia: 2017-07-24
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
adres: Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 344 66 30, faks: 41 243 62 63
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.