dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kielce. Szkolenie „Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie „Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym”. Szkolenie odbędzie się 10 maja 2016 w Kielcach. Udział płatny.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Aneta Panek

2016-04-19, 08.44

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum zaprasza na szkolenie: OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Data: 10 maja 2016, 9:30 - 14:30

Miejsce: Kielce, ul. Żelazna 22 - Budynek Galeria HOSSA I Piętro

Cena: 309,00 zł netto przy zgłoszeniach do 21 kwietnia 2016 roku

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cel szkolenia:

zapoznanie ze zmienionymi przepisami w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Ekspert:

były wieloletni dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami, wykładowca na kursach i studiach podyplomowych dla geodetów i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Program:

  1. Podstawy prawne:

1/ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2012.poz.647 z późn.zm./

2/ Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013.poz.205 z późn.zm./

3/ Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013.poz.503/

4/ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz.U.2014.poz.1101/ - art.3.

5/ Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2015.poz.1338 /.

  1. System planowania przestrzennego na obszarach gmin.

1/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2/ Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy.

3/ Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu.

  1. Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

1/ Jakie użytki zaliczamy do gruntów rolnych i leśnych.

2/ Właściwość organów w sprawie przeznaczenia gruntów. wymagane opinie do wniosku o zgodę na przeznaczenie.

3/ W jakim zakresie ustawa o ochronie gruntów nie ma zastosowania na terenie miast.

4/ Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2014 r. i jej konsekwencje w działalności gmin – ochrona w obszarze zwartej zabudowy.

5/ Wyjątkowe przypadki. gdy przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

6/ Zdefiniowanie pojęcia zwartej zabudowy. wprowadzenie pojęcia obwiedni.

7/ Przeznaczenie gruntów rolnych wynikające z decyzji o warunkach zabudowy.

  1. Wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji. obowiązki inwestorów

1/ Określanie granic i powierzchni gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej lub leśnej.

2/ Zwolnienie z należności i opłat za wyłączenia z produkcji gruntów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym.

3/ Określanie wartości gruntów wyłączanych z produkcji. o którą zmniejsza się kwotę należności.

4/ Określanie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

5/ Problem wyłączenia gruntów z produkcji w przypadku zmiany charakteru zabudowy siedliskowej na mieszkaniową.

6/ Organ egzekwujący wykonanie przez inwestorów obowiązków związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji.

  1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza gruntów wyłączonych z produkcji

1/ Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia. że powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji /np.B/ jest niezgodna z powierzchnią. na jaką wydana była przez starostę zgoda na wyłączenie z produkcji /Bp/.

2/ Postępowanie administracyjne w trybie art.28 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  1. Zapobieganie degradacji gruntów oraz ich rekultywacja

1/ Uprawnienia starosty powiatu w oraz wójta gminy zakresie zapobiegania degradacji gruntów.

2/ Właściwość organów w sprawie rekultywacji.

3/ Określanie stopnia utraty wartości użytkowej gruntów i ustalanie kierunku rekultywacji.

4/ Decyzje podejmowane w toku rekultywacji.

5/ Uznanie rekultywacji za zakończoną.

6/ Opłaty karne z tytułu niezakończenia rekultywacji w terminie.

7/ Określanie użytku gruntowego po rekultywacji i jego klasyfikacja gleboznawcza.

  1. Konsultacje w sprawach indywidualnych.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyskie Centrum, Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. Świętokrzyskie
data wydarzenia: 2016-05-10
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Świętokrzyskie Centrum w Kielcach
adres: Żelazna 22, 25-014 Kielce, woj. Świętokrzyskie
tel.: 41 344 66 30, 41 343 00 38, 41 344 41 60, faks: 41 2436263
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.